КО СМО И ШТА РАДИМО?

Влада Републике Србије основала је Координационотело за родну равноправност 30. октобра 2014. годинеу циљу унапређења родне равноправности у Републици Србији. На челу Координационог тела за родну равноправност налази се потпредседница Владе и министарка културе Маја Гојковић.

Координационо тело за родну равноправност представља национални координациони механизам за питања родне равноправности и има мандат да координира рад органа државне управе и других институција у циљу унапређења родне равноправности и положаја жена и мушкараца у Републици Србији.

Унапређење родне равноправности и побољшан положај жена и мушкараца у Србији препознати су као један од приоритета Владе Републике Србије у Експозеу премијера. (Експозеа премијера, 8.5). Оснивање Координационог тела за родну равноправност значајно је не само због напора Владе Републике Србије да унапреди положај жена и мушкараца, већ економски, политички, друштвени и креативни потенцијал развојног пута Србије и процес европске интеграције.

Родна равноправност се остварује онда када и жене и мушкарци подједнако уживају иста права и могућности у свим сегментима друштва, укључујући економску партиципацију и учешће у процесу доношења одлука, као и када су различита понашања, потребе и потенцијали жена и мушкараца једнако вредновани у друштву.

Задаци Координационог тела за родну равноправност се састоје у томе да иницира и прати спровођење стратешких докумената, закона и других прописа у области родне равноправности, даје стручна мишљења и усмерава рад државних органа у пословима који директно или индиректно утичу на родну равноправност и врши координацију државних органа у области родне равноправности.

Политике родне равноправности треба да постану саставни део редовних активности свих државних органа и институција на свим нивоима, чиме ће се родна равноправност успоставити као нужан принцип у процесу редовног планирања јавних политиика и њиховог буџетирања.

Визија Координационог тела за родну равноправност јесте да је родна равноправност предуслов развоја нашег друштва и да сви грађани и грађанке имају једнаке шансе да остваре своје пуне потенцијале и да се њихова понашања, потенцијали и потребе једнако вреднују у друштву.

Мисија Координационог тела за родну равноправност је допринос Влади Републике Србије и читавом друштву за пружање основе за једнако вредовање понашања и потреба свих уз остваривање пуних потенцијала, ослобођених од дискриминиције по основу пола и рода.