KO SMO I ŠTA RADIMO

Vlada Republike Srbije osnovala je Koordinacionotelo za rodnu ravnopravnost 30. oktobra 2014. godineu cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji. Na čelu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost nalazi se potpredsednica Vlade i ministarka kulture Maja Gojković.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost predstavlja nacionalni koordinacioni mehanizam za pitanja rodne ravnopravnosti i ima mandat da koordinira rad organa državne uprave i drugih institucija u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti i položaja žena i muškaraca u Republici Srbiji.

Unapređenje rodne ravnopravnosti i poboljšan položaj žena i muškaraca u Srbiji prepoznati su kao jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije u Ekspozeu premijera. (Ekspozea premijera, 8.5). Osnivanje Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost značajno je ne samo zbog napora Vlade Republike Srbije da unapredi položaj žena i muškaraca, već ekonomski, politički, društveni i kreativni potencijal razvojnog puta Srbije i proces evropske integracije.

Rodna ravnopravnost se ostvaruje onda kada i žene i muškarci podjednako uživaju ista prava i mogućnosti u svim segmentima društva, uključujući ekonomsku participaciju i učešće u procesu donošenja odluka, kao i kada su različita ponašanja, potrebe i potencijali žena i muškaraca jednako vrednovani u društvu.

Zadaci Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost se sastoje u tome da inicira i prati sprovođenje strateških dokumenata, zakona i drugih propisa u oblasti rodne ravnopravnosti, daje stručna mišljenja i usmerava rad državnih organa u poslovima koji direktno ili indirektno utiču na rodnu ravnopravnost i vrši koordinaciju državnih organa u oblasti rodne ravnopravnosti.

Politike rodne ravnopravnosti treba da postanu sastavni deo redovnih aktivnosti svih državnih organa i institucija na svim nivoima, čime će se rodna ravnopravnost uspostaviti kao nužan princip u procesu redovnog planiranja javnih politiika i njihovog budžetiranja.

Vizija Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost jeste da je rodna ravnopravnost preduslov razvoja našeg društva i da svi građani i građanke imaju jednake šanse da ostvare svoje pune potencijale i da se njihova ponašanja, potencijali i potrebe jednako vrednuju u društvu.

Misija Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost je doprinos Vladi Republike Srbije i čitavom društvu za pružanje osnove za jednako vredovanje ponašanja i potreba svih uz ostvarivanje punih potencijala, oslobođenih od diskriminicije po osnovu pola i roda.