Свеобухватни циљ пројекта је даљи развој друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији и искорењивању насиља над женама у Србији.

Сврха пројекта јесте да се побољша законодавни и политички оквир, затим да се ојача систем превенције као и механизми помоћи женама које су преживеле насиље, као и да се побољша приступ ефикасној заштити од насиља кроз пружање одрживих општих и специјализованих услуга.

Пројекат ће бити базиран на:

- промени нормативног оквира

- промени институционалних пракси и понашања када је реч о насиљу над женама и девојчицама и то на националном нивоу, на нивоу заједнице као и на нивоу појединца

На оперативнијем нивоу, пројекат ће пружити подршку за ојачавање услуга и заштити од насиља, затим за кривично гоњење починиоца насиља, укључујући и алокацију средстава из државног буџета за опште и специјализоване услуге за жене жртве насиља.

Активности предвиђене пројектом у блиској су вези са специфичним међународним обавезама, као што су UN CEDAW (препорука 23 о насиљу над женама) и Истанбулска конвенција.

Пројекат ће произвести следеће резултате:

1. Успостављено родно осетљиво друштвено и нормативно окружење кроз имплементацију међународних и домаћих обавеза у области превенције и борбе против насиља над женама

Циљ је подршка Влади Србије и другим партнерима да одговоре на међународне и домаће обавезе. Ово захтева свеобухватан приступ који ће подржати:

- јачање институционалних механизама, затим политичких и правних оквира укључујући и систем за мерење напретка у имплементацији као и освешћивање јавности и стварање коалиција за спречавање и искорењивање насиља над женама.

Активности обухватају:

- припрему новог политичког/стратешког оквира за борбу против родно заснованог насиља и насиља над женама

- подршку Координационом телу за родну равноправност да координира напоре Владе да елиминише насиље над женама, као и да извештава GREVIO комитету

- побољшање система за прикупљање података и документовање случајева насиља над женама и насиља над децом

2. Ојачани капацитети пружаоца општих и специјализованих услуга да на ефикасан начин пружају интегрисане услуге за заштиту жена и деце који су преживели насиље

Активности ће се спроводити у заједници где се пружају услуге женама које су преживеле насиље. Пројекат ће радити на изменама институционалних пракси на локалном нивоу.

Радиће се на:

- побољшању мулти-секторске сарадње на националном и локалном нивоу,

- успостављању националне СОС линије која ће функционисати 24 сата током 7 дана у недељи

- укључивању програма за рад са починиоцима насиља као интегралног дела модела мулти-секторске сарадње

- поред тога, на нивоу АП Војводине радиће се на даљем побољшању знања пружалаца општих и специјализованих услуга како би могли да пруже интегрисане услуге за заштиту од насиља у 10 општина, у складу са локалним протоколима о мулти-секторској сарадњи

3. Измењена перцепција о родно заснованом насиљу и доминантних родних норми, као и побољшано разумевање механизама за заштиту права жена и деце

Активности ће бити фокусиране на:

- организовање различитих кампања за подизање свести о родно заснованом насиљу као о свеобухватном друштвеном проблему и то кроз сарадњу различитих сектора, укључујући државне институције, невладин и приватни сектор, као и медије

- развијање и примену стратегије и програма за примарну превенцију насиља над женама и девојчицама као и за превенцију дискриминације у предшколским и школским установама

- рад са дечацима

Носилац пројекта
Координационо тело за родну равноправност у сарадњи са националним и међународним партнерима.
Финансијер
Шведска агенција за међународну развојну сарадњу (СИДА)