Koordinaciono telo predvodi izveštavanje o sprečavanju i suzbijanju nasilјa nad ženama

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, kojim predsedava potpredsednica Vlade Srbije, prof. dr Zorana Mihajlović, koordiniraće pripremu prvog državnog izveštaja koje Srbija podnosi GREVIO grupi -  međunarodnom telu koje je nadležno za praćenje realizacije Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilјa nad ženama (Istanbulske konvencije).

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost zaduženo je za koordinaciju izveštavanja i prikuplјanje svih relevantnih informacija i podataka potrebnih za pripremu državnog izveštaja Grevio ekspertskoj grupi. Prvi radni sastanak u vezi sa izradom izveštaja planiran je iduće sedmice, uz podršku UNDP-a, a finalizacija izveštaja planirana je u junu, što predstavlјa deo dvogodišnjeg procesa evaluacije praćenja primene Konvencije koju sprovodi Grevio.

Srbija je ratifikovala Istanbulsku konvenciju u  oktobru 2013. godine, a Konvencija je stupila na snagu 1. avgusta 2014. Istanbulska konvencija predstavlјa prekretnicu u borbi protiv nasilјa nad ženama i prvi je međunarodni pravno obavezujući dokument koji uređuje ovu oblast.  

Nјenom ratifikacijom Srbija se obavezala da uskladi svoje zakonodavstvo sa standardima predviđenim Konvencijom, što je i učinila donošenjem Zakona o sprečavanju nasilјa u porodici, ali i da unapredi praksu postupanja u situacijama rodno zasnovanog nasilјa i unapredi rad na prevenciji i podizanju svesti o neprihvatlјivosti rodno zasnovanog nasilјa.